25.02.2017 г.

Hygge - The Danish Art Of Living Well


Hygge (произнася се хюогъъ или хуугъ ) обозначава усещане за уют и комфорт и се явява нещо като датския братовчед на бавното и просто живеене. Или, ако искате, зимният еквивалент на другата ни непостижима, средиземноморска мечта - да се наслаждаваме на храната и виното от верандата на средновековна вила в Тоскана. Ъм, без да ни се налага да работим. 

Hygge носталгично протяга ръка към едно по-добро минало - на семейство, традиции, прости удоволствия - и предлага убежище от големите бури на нашето време - кризи, икономически, политически, хуманитарни. Hygge е уединение, бягство, вглеждане в себе си, което обаче е задължително свързано със съществуването на тъмнина и хаос.
В The Little book of Hygge: The Danish way to live well Майк Викинг разказва следната история, за да подчертае това.

През един декември, малко преди Коледа, той и негови приятели прекарват уикенда в хижа в планината. Когато слънцето се скрива в четири следобед, уморени след прехода в снежната гора, те се нареждат в полукръг край камината по чорапи и дремейки, слушат припукването на огъня и къкренето на врящото на котлона ядене. В един момент някой нарушава тишината с риторичния въпрос:

"Може ли да бъде по-hygge от това?"
И друг от компанията отговаря: "Да, ако имаше буря, която беснее навън."
Всички кимат.

Наистина от няколко години насам, разглеждам скандинавски блогове, където всички скандинавци толкова добре са проектирали домовете си, с прекрасни мебели, страхотен интериор, навсякъде има свещи и изглежда толкова уютно, че само след като видя някои нов тяхен пост и имам усещането, че се зареждам от това и съм щастлива.  Всъщност не изглежда толкова сложно, а дава толкова много... а именно това да си щастлив и позитивно да виждаш нещата. Живота е изпълнен с толкова стрес, че е тази идея хюга е страхотно бягство да се отърсиш от забързания живот и просто да релаксираш и да се отдадеш да нещо, което те прави щастлив, а именно да запалиш свещи, да си се сгушил уютно на дивана и завит с прекрасна топла завивка, да изпиеш една чаша топъл чай и да се наслаждаващ на мига.


До дни очаквам моята книжка да ми я доставят и тогава ще бъда наистина щастлива! 

Може да заявите вашата от https://www.ozone.bg/ и да получите 10% намаление (Dnevnik10) + безплатна доставка.
https://www.ozone.bg/product/malak-narachnik-po-hyuga-tvarda-koritsa/
Супер, нали? 

Пожелавам да имате повече хюга в живота си!


• • • • • • • • • • • • • • • •
Hygge (pronounced hyuogaa or huuga) denotes a sense of comfort and is a sort of cousin of Danish slow and simple living. Or if you like winter equivalent of our other unattainable, Mediterranean dream - to enjoy food and wine on the porch of a medieval villa in Tuscany. Um, without us having to work.Hygge nostalgic reaches out to a better past - a family tradition, simple pleasures - and offers refuge from big storms of our time - crises, economic, political, humanitarian. Hygge's privacy, escape, introspection, which, however, necessarily linked to the existence of darkness and chaos.In The Little book of Hygge: The Danish way to live well Mike Viking tells the following story to highlight it.

In a December, shortly before Christmas, he and his friends spend a weekend at a chalet in the mountains. When the sun hides at four in the afternoon, tired after the transition in the snowy forest, they rank in a semicircle around the fireplace socks and dozed, listening to the pop of the fire simmering and boiling on the stove eating. At one point someone violates the silence with the rhetorical question:

"Could be-hygge of it?"
And another company replied: "Yes, if there was a storm that rages outside."
All nod.


Indeed, for several years, I looking at Scandinavian blogs, where all Scandinavians were them homes are so good designed with beautiful furniture, great decor, everywhere there are candles and looks so cozy that only after seeing some new post and feel that I charge of that and I'm happy with it. In fact, it does not seem so complicated and gives so much ... namely being a happy and positive to see things. Life is filled with so much stress that this idea Hygga is a great escape to shake off the hectic life and just relax and surrender to something that makes you happy, namely to light candles, to be nestled comfortably on the couch and wrapped with a lovely warm blanket, to drink a cup of hot tea and enjoy the moment.
Until the day I expect my book to be delivered to me and then I will be really happy!

You can request your from https://www.ozone.bg/ and receive 10% off  (Dnevnik10)+ free shipping.
 Great, a?

I wish you to have more Hygge in your life!


Няма коментари:

Публикуване на коментар